Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

psychicdevil
psychicdevil
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viainzynier inzynier
psychicdevil
psychicdevil
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagriber griber

May 31 2019

8024 3ee9 500
Reposted fromamatore amatore viaOnly2you Only2you
psychicdevil
6684 d6d4
Reposted fromlovelyprincess lovelyprincess viajethra jethra
psychicdevil
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
psychicdevil
5502 e5d8
Reposted fromkarahippie karahippie
psychicdevil
5334 be6c
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
psychicdevil
0048 549d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszpaqus szpaqus
psychicdevil
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakrainakredek krainakredek
psychicdevil
5536 8eb6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaplants plants
psychicdevil

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba viaretro-girl retro-girl
psychicdevil
5545 5361
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
psychicdevil
5546 9924 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
psychicdevil
5547 2608
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
psychicdevil
9161 242d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSidhe Sidhe
psychicdevil
psychicdevil
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl