Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2018

2366 7736 500
psychicdevil
8005 1c18 500
Reposted frommyrla myrla viachowchow chowchow
psychicdevil
Reposted fromshakeme shakeme viasztukamatorka sztukamatorka
psychicdevil
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viasztukamatorka sztukamatorka
psychicdevil
Nie da się odtworzyć pierwszego razu, gdy obiecujemy komuś miłość, ani tego, jak pierwszy raz sami czujemy się przez kogoś kochani. Nie da się przeżyć na nowo tej mieszanki lęku, uwielbienia, niepewności, namiętności i pożądania, ponieważ to nigdy nie zdarza się dwa razy.
— Renée Carlino „Zanim zostaliśmy nieznajomymi”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpressive impressive
psychicdevil
0616 5fc2
Reposted fromkarahippie karahippie viaLaColie LaColie
psychicdevil

February 28 2018

psychicdevil
9797 c9bc
Reposted fromkarahippie karahippie viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
psychicdevil
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viayouaresonaive youaresonaive
psychicdevil
psychicdevil
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
psychicdevil
5832 4445 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viabrakperspektyw brakperspektyw
psychicdevil
7143 c6a4
psychicdevil
8436 9e16 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
psychicdevil
Reposted frombluuu bluuu viamalinowowa malinowowa
psychicdevil
psychicdevil
psychicdevil
7702 1bfc
takie życie dziś
psychicdevil
6149 e295
Reposted fromshakeme shakeme viaperesekere peresekere
psychicdevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl