Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

psychicdevil
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viasgrialux3 sgrialux3
psychicdevil
3760 d5d9
Reposted fromipo ipo vialegilimencja legilimencja
psychicdevil
7453 45d7 500
Reposted fromdyspnea dyspnea viavaira vaira
psychicdevil
4837 08ea 500
Reposted frometerycznie eterycznie vialegilimencja legilimencja
psychicdevil
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viagabrielle gabrielle
4594 3702 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafelicka felicka
psychicdevil
psychicdevil
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viaepidemic epidemic
psychicdevil

October 05 2018

psychicdevil
0209 791a
Reposted fromwagabunda wagabunda viaToshi Toshi
psychicdevil
Reposted frombluuu bluuu viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
psychicdevil
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
psychicdevil
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viatimetobegin timetobegin
psychicdevil
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
0827 df8a 500
Reposted frommeem meem viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaunmadebeds unmadebeds

September 28 2018

1587 5112
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
psychicdevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl